جستجو مزایده ها/مناقصه ها


نوع
موضوع
تاریخ برگزاری
انتخاب از تقویم
از تاریخ
انتخاب از تقویم
تا تاریخ
انتخاب از تقویم


رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش ضایعات ساختمانی دفتر مرکزی شرکت کشاورزی رضوی 1398/6/31 1398/6/25 1398/6/30
2 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش محصول جالیز خربزه کشت و صنعت مزرعه نمونه 1398/6/25 1398/6/13 1398/6/24
3 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش بره نرینه گوسفندی ،میش و بزغاله در واحد دامپروری کشت و صنعت های انابد و تربت حیدریه 1398/6/17 1398/6/7 1398/6/17
4 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش سردرختی محصول پسته کشت و صنعت سرخس 1398/6/17 1398/6/10 1398/6/16
5 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش محصول پیاز کشت و صنعت مزرعه نمونه (نوبت دوم) 1398/6/17 1398/6/10 1398/6/16
6 شرکت کشت و صنعت اسفراین فروش زیره 1398/6/17 1398/6/6 1398/6/17
7 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش محصول زیتون تر سازمان موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان 1398/6/13 1398/5/26 1398/6/12
8 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش سردرختی محصول سیب باغات کشت و صنعت مزرعه نمونه (نوبت دوم)1398 1398/6/9 1398/6/3 1398/6/9
9 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش محصول پیاز کشت و صنعت مزرعه نمونه 1398/6/2 1398/5/17 1398/6/2
10 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش سردرختی محصول سیب باغات کشت و صنعت مزرعه نمونه 1398/6/2 1398/5/26 1398/6/2
12345678910...صفحه آخر